BLOG

Jak vybrat školu pro mé dítě

chlapec-pise-do-pisanky

Řešíte, jak vybrat školu pro vaše dítě? V dnešní době máme my rodiče při výběru základní školy zpravidla víc možností než dát dítě tam, kam spádově patří. Mnozí hledáme něco jiného, než jsme zažili sami – chceme pro své děti zábavnější výuku, individuální přístup nebo víc kritického myšlení. Podvědomě tíhneme k tomu, co by ve výuce vyhovovalo nám. A tak je důležité si položit otázku: „Hledáme školu pro sebe nebo pro naše dítě?“

Vaše dítě může být totiž povahově v mnohém jiné než vy. Rozdíly mezi námi jsou z velké části dané vrozeným nastavením mozku a promítají se i do motivace k učení. Náš mozek je automaticky přitahován k určitým činnostem a typům úkolů, zatímco v jiných nevidíme smysl. Některé děti například rády trénují to, co dobře znají („To je super, to znám, to už jsem párkrát dělal!“), zatímco jiné poté, co pochopily princip, nechtějí dál trénovat stejný typ úloh. Některé typy dětí potřebují velmi konkrétní zadání, aby splnily úkol v souladu s očekáváním učitele, zatímco jiné přesné zadání včetně postupu svazuje, protože chtějí samy přijít na řešení a uplatnit svou kreativitu.

Možná si říkáte, že děti se přece musí naučit dělat i činnosti, které je z podstaty nelákají. Že si přece v životě nebudou moci vždy dělat jen to, co chtějí. To je sice pravda, ale je otázka kdy a jak je to máme učit. V útlém dětství se vytváří sebehodnota a dítě potřebuje, aby mu rodiče a později učitelé potvrzovali, že jeho přirozené fungování je v pořádku. Díky zdravé sebehodnotě se pak bude ochotně pouštět i do náročných výzev. Naopak znevažování jeho přirozených tendencí vede k narušené sebehodnotě i ztrátě motivace k učení. 

Jak tedy k výběru školy přistoupit?

Především na sebe přestaňte klást nároky v tom, že musíte najít „ideální školu pro vaše dítě“. Do hry totiž vstupuje velké množství faktorů: Principy a postupy daného vzdělávacího systému i konkrétní pedagog a jeho typ osobnosti promítající se do jeho výukového stylu. Vaše zkušenosti a očekávání i typ osobnosti vašeho dítěte. A v neposlední řadě i složení třídy, do které vaše dítě i v sebelépe vybrané škole nemusí kvůli svému typu osobnosti úplně zapadnout a skutečné kamarády si najde třeba až na střední škole.

Zmapujte svá očekávání

Začněte tím, že si zrekapitulujete vaše očekávání. Do nich se kromě zkušeností z dětství promítá především váš typ osobnosti. Můžete se zamyslet, jak přistupujete k výchově a rozvoji dítěte, protože v tom se zračí i vaše postoje ke vzdělávání: Jste spíš zastánce volnějšího přístupu a necháváte dítě, aby ke všemu samo dozrálo? Nebo spíš chcete včas rozvíjet jeho potenciál, aby nestagnovalo, dodáváte mu od mala podněty pro jeho rozvoj? Tíhnete spíš ke svobodnější formě vzdělávání nebo vám vyhovuje určitá struktura a řád? Jde vám o to, aby dítě získalo hodně znalostí nebo spíš rozvíjelo svou kreativitu? V každém případě se váš postoj ke vzdělávání nemusí shodovat s tím, co ve skutečnosti potřebuje vaše dítě. Zamyslete se proto nad tím, k čemu vaše dítě přirozeně tíhne, tedy jaké jsou jeho vrozené potřeby dle Teorie typů – ty se totiž promítají do jeho stylu učení.

Zmapujte vrozené potřeby svého dítěte

Děti s potřebami stabilita, předvídatelnost a spolehlivost (SJ typy)

Těmto dětem vyhovuje  strukturovaná výuka s jasným plánem. Od učitele očekávají, že bude konkrétní ve svých požadavcích a nebude měnit věci za pochodu. Potřebují přesné zadání – pokud je volné či málo konkrétní, dožadují se podrobností a upřesnění.  Preferují úkoly, u kterých mohou použít osvědčené postupy, vyjít z minulých zkušeností. Při nutnosti hledat novou cestu k řešení problému pociťují nejistotu. Nejlépe se jim pracuje, mohou-li ukončit jeden ucelený úkol a teprve pak pokračovat na něčem jiném, nesvědčí jim „honit několik zajíců najednou“. Tyto děti přirozeně věnují pozornost detailům, zajímají se spíše o faktické vědy, rády pracují s informacemi, vyhledávají je ve zdrojích. K abstraktnímu učivu se musí propracovat skrze konkrétní příklady –  potřebují začínat u toho, co je jim blízké ze života, co vychází z jejich zkušeností.

Děti s potřebami teď a tady, svoboda a okamžitý dopad (SP typy)

Tyto děti se nejlépe učí, mohou-li přímo zapojit své smysly a své tělo. Nejlépe pochopí učivo, když přímo manipulují s předměty a pomůckami. Jejich mozek jim velí, aby činnost rovnou zkusily, nikoliv si nejdřív přečetly postup práce. Potřebují nejdřív praxi, teprve potom teorii – např. ve fyzice zapojit elektrický obvod bez návodu, a z toho, jak funguje, teorii vyvodit. To, co nelze přímo dělat, je nutné alespoň vizualizovat – např. v dějepise pomocí filmů či historických komiksů a učivo vždy vztahovat k realitě – aby věděly, s čím v realitě učivo souvisí a kde ho mohou aktuálně prakticky využít. Pasivní poslouchání výkladu bez prostoru pro vlastní aktivitu vede k odpojení nebo hledání způsobu, jak se zabavit – pro okolí ale „zlobí“.

Děti s potřebami rozumět a prověřovat, kompetentnost a zdokonalování (NT typy)

Tyto děti přitahuje výuka, v níž mají příležitost aktivně zkoumat, vytvářet hypotézy a samy pátrat po vysvětleních. Rády se učí nové informace, nechtějí učivo opakovat a trénovat – pokud pochopily princip, chtějí jít dál. Výjimkou jsou případy, kdy je látka nezajímá nebo mají obavu ze selhání – pak do učení vkládají jen nezbytně nutné úsilí. Vyhovuje jim, když je prezentované učivo opřeno o fakta a logická zdůvodnění, která ale mnohdy zpochybní, aby samy prověřily jejich smysl. Mohou zpochybňovat i autoritu učitele – pokud není v jejich očích dost odborník nebo neumí zaujmout. Pokud je téma zajímá, kladou otázky jdoucí do podstaty věcí a nespokojí se s povrchními odpověďmi – vyžadují logická a konzistentní vysvětlení. Při zadávání úkolu nemají rády příliš mnoho podrobných pokynů a pomoc, o kterou si samy neřekly.

Děti s potřebami hlubší smysl, jedinečnost a harmonie (NF typy)

Těmto dětem svědčí výuka, ve které je prostor pro představivost a osobitá řešení, ale zároveň se dbá na laskavost a citlivou podporu ve vztazích. Rády pracují kooperativně, sdílejí s ostatními své představy i hledají způsoby, jak by se všichni mohli zapojit. Jsou rády, když se do výuky zařazují aktivity vedoucí ke stmelování kolektivu – např. co koho zajímá, co nedávno zažil či jak se aktuálně cítí. Zároveň jsou ale rády, když se učitel zajímá o ně osobně a všímá si jejich jedinečnosti – vyzdvihuje originalitu jejich nápadů nebo to, jak pečují o dobro ostatních. Více než učení se faktům jim vyhovují projekty, ve kterých mohou propojovat znalosti do většího celku a uplatnit svou kreativitu. Příliš podrobné pokyny je demotivují, ale pokud se cítí nejisté, uvítají podporu v podobě povzbuzení a ujištění.

Znáte-li typ osobnosti dítěte, snadněji odhadnete, jestli mu daný vzdělávací systém bude sedět. Chcete-li dát dítě např. do Montessori školy, berte v úvahu, že důraz se klade na sebeřízení – tedy že si dítě může vybírat, na čem bude pracovat, což děti, zaměřené na cíl, dobře zvládají. Dítě, které je ale často „ztracené“ ve svých myšlenkách a představách, se plánování a dokončování úkolů bude delší dobu učit. Pokud uvažujete o svobodných školách, zvažte, jestli velkou míru svobody ustojíte vy rodiče.

jak-vybrat-skolu-ucitelka-deti-ve-tride

Velmi záleží na konkrétním učiteli

Řešíte-li, jak vybrat školu pro vaše dítě, dojdete nakonec k tomu, že stejně záleží na jednotlivém učiteli. Ten může být součástí určitého vzdělávacího systému, ale záleží jen na něm, zda v rámci jeho principů přizpůsobí výuku tomu, že děti nejsou stejné. Mnozí se o to snaží, ale bez znalosti Teorie typů mohou přesto vidět žáky pouze optikou svého typu osobnosti.

Dnes už jsou i v mnoha běžných základních školách učitelé, kteří přemýšlejí o výuce jinak než jako o frontálním předání informací, jejichž přijetí na straně žáků ověří testem a ohodnotí na stupnici jedna až pět. Využívají metody učení, které žáky do procesu učení aktivně zapojí, a hodnotí formativně – tedy prostřednictvím průběžné zpětné vazby a podpory dítěti. Mnozí také, ať už intuitivně nebo se znalostí Teorie typů, berou vážně fakt, že děti nejsou stejné. Snaží se dávat jim možnost volby v tom, jakým způsobem k úkolu přistoupí, a oceňují jejich vrozeně silné stránky.

Na dnu otevřených dveří se proto ptejte, v čem konkrétně v této škole spočívá individuální přístup k dětem. A můžete-li mluvit přímo s budoucím pedagogem vašeho dítěte, ptejte se ho, co považuje při výuce dětí za nejdůležitější či jak změnil v posledních letech svůj pohled na výuku. A v neposlední řadě, zda uvítá informace o tom, jak vy, jako rodiče, své dítě vidíte. Ne, abyste mu říkali, co má dělat, ale abyste společně hledali cestu pro vaše dítě. Pomůže vám v tom kniha Milovat nestačí.

Sdílejte s přáteli

Komentáře k článku

Napsat komentář

Skvělé — jsem ráda za váš zájem

Některá videa zveřejňuji zdarma, abyste měli možnost vyzkoušet, že to myslím s vaším sebepoznáním dobře. Pokud by vás zajímala videa další, stačí zadat váš e-mail a já vám je ráda pošlu.

Šárka